1951/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa A Nậu, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 150/UBND- VP6 ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa A Nậu thuộc phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa A Nậu để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung dự án cần được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ di tích chùa A Nậu./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL phố Ninh Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác