1952/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng tường bao di tích Đền Mẫu, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 1207/TTr-UBND ngày 14/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thỏa thuận xây dựng tường bao di tích Đền Mẫu, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về chủ trương xây dựng tường bao di tích Đền Mẫu, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Để triển khai công việc nêu trên, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo cơ quan chức năng lập Báo cáo tu bổ cấp thiết di tích theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL phố Phú Thọ;
- Lưu: VT, QLDT, NĐD.8.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác