1954/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v xây dựng bia di tích Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Cung cấp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 714VHTTDL- DSVH ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đề nghị có ý kiến về việc đặt bia di tích Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Cung cấp chiến dịch Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên (Kèm theo Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bia di tích Sở chỉ huy tiền phương Tổng cục Cung cấp trong chiến dịch Điện Biên Phủ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thống nhất với đề xuất trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật về vị trí, quy mô, hình thức kiến trúc xây dựng bia di tích Sở chỉ huy tiền phương Tống cục Cung cấp trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên biết, phối hợp với Tổng cục Hậu cần triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Tổng cục Hậu Cần-Bộ Quốc Phòng;
- Lưu: VT, QLDT, TĐT.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác