1959/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tháo dỡ và tái lập công viên thuộc khu vực bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2215/SVHTT- TTBTDT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tháo dỡ và tái lập công viên thuộc khu vực bảo vệ II của di tích kiến trúc nghệ thuật Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, phường Ben Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh (kèm hồ sơ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình tháo dỡ và tái lập công viên (bên hông) Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh với nội dung: Hạ giải, lưu giữ các hiện vật tại công viên và phục dựng nguyên trạng công viên.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề:
- Bổ sung đánh giá hiện trạng kết cấu phần kiến trúc của Nhà hát lớn có khả năng bị ảnh hưởng để tiếp tục quan trắc trong quá trình thi công, đánh giá mức độ tác động và đề xuất giải pháp khắc phục.
- Bổ sung đánh giá mức độ rung thông qua quan trắc khi thực hiện thi công; ảnh hưởng của việc phun vữa áp lực cao đế tạo cọc xi măng đất.
- Làm rõ giải pháp hạ giải, phương pháp vận chuyển, lưu kho các hiện vật tại công viên. Bổ sung bản vẽ chi tiết hiện trạng công viên đế làm cơ sở phục hồi.
- Bổ sung báo cáo kết quả thẩm tra của cơ quan chuyên môn đối với các công tác thi công tại công trình.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT. Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VP, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác