1959/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 937/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo và Triển lãm ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới” tại 02 khu vực Vùng núi phía Bắc và Tây Nguyên;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục văn hóa cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới”, gồm:
1. Bà Trịnh Thị Thủy-Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Trưởng ban;
2. Ông Vũ Đức Hải-Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Phó Trưởng ban;
3. Ông Mã Thế Anh- Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên;
4. Ông Bùi Hỏa Tiễn-Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam-Ủy viên;
5. Bà Vi Thanh Hoài-Chánh Văn phòng Cục Văn hoá cơ sở-Ủy viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền-Kế toán trưởng Cục Văn hoá cơ sở-Ủy viên;
7. Bà Lê Thị Thảo-Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”-Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Tất Hào-Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”-Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Chuyên viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội-Ủy viên.
Điều 2. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới”, được trích trong kinh phí
sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở, năm 2016.
Điều 3. Ban Tổ chức cuộc thi ảnh về đề tài “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá nông thôn mới” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, VHCS, NTH (26).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác