195/QĐ-BVHTTDL

Trần Chiến Thắng Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 195/QĐ-BVHTTDL, ngày 28 tháng 08 năm 2007 về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu Xây dựng và phát triển văn hoá thông tin cơ sở cho đào tạo tập huấn cán bộ các xã, phường, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 195/QĐ-BVHTTDL, NGÀY 28 THÁNG 08 NĂM 2007 VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP 2007 CỦA MỤC TIÊU XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ THÔNG TIN CƠ SỞ CHO ĐÀO TẠO TẬP HUẤN CÁN BỘ CÁC XÃ, PHƯỜNG, VÙNG SÂU, VÙNG XA, MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI, HẢI ĐẢO

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA ,THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007  Của Quốc hội khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ -TTg ngày 14/11/2006   của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006  của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2007 và Quyết định số 3770/QĐ-BTC ngày 16/11/2006 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho Bộ Văn hoá-Thông tin;

Căn cứ công văn số. 4871/VHTT- KHTC ngày 23/11/2006  của Bộ Văn hoá - Thông tin về triển khai nhiệm vụ và thực hiện vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2007;

Xét đề nghị tại công văn số 400/KH-VHTTCS ngày 02/08/2007 của Cục Văn hoá thông tin cơ sở về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác Văn hoá thông tin của các xã. phường, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo.

               Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Phân bổ 600 triệu đồng vốn ngân sách sự nghiệp của Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hoá năm 2007 cho đào tạo tập huấn như sau :

 - 3 Lớp tập huấn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác Văn hoá thông tin của các xã, phường, vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo thuộc các tỉnh khu vực miền trung ( Kinh phí bình quân mỗi lớp 200 triệu đồng ) .

Kế hoạch thực hiện :

+ Thời gian tập huấn của mỗi lớp : 6 ngày +1  ngày đi thực tế.

- 1 Lớp tập huấn nghiệp vụ được tổ chức tại Thanh Hoá dự kiến cuối tháng 09/2007

- 1 Lớp tập huấn nghiệp vụ được tổ chức tại Quảng Trị dự kiến cuối tháng 10/2007

- 1 Lớp tập huấn nghiệp vụ được tổ chức tại Khánh hoà dự kiến cuối tháng 11/2007

+ Số lượng học viên của mỗi lớp : Khoảng 100 đến 125 người.

+ Nội dung yêu cầu của lớp học: Trang bị cho học viên làm công tác văn hoá thông tin cơ sở những hiểu biết cơ bản về đường lối chủ trương, chính sách của Đảng. Pháp luật của Nhà nước. những kiến thức nghiệp vụ về tổ chức quản lý và hoạt động văn hoá thông tin ở cơ sở, thực hiện phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá’’ trên địa bàn xã, phường. . .

Điều 2 : Phương thức thực hiện :

- Cục Văn hoá-Thông tin cơ sở phối hợp với Sở Văn hoá thông tin các Tỉnh có tên ở trên để tiến hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo tập huấn nghiệp vụ cho các cán-bộ làm công tác Văn hoá thông tin của các xã, phường, vùng sâu, vùng xa: miền núi, biên giới, hải đảo thuộc các tỉnh khu vực miền trung, có hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở cho cán bộ không hưởng lương và lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 3 : Chánh Văn phòng. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. Cục trưởng Cục Văn hoá -Thông tin cơ sở và Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin các Tỉnh có tên ở trên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác