195/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại buổi làm việc Quy hoạch các cơ quan báo chí thuộc Bộ

Ngày 27 tháng 3 năm 2012, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chủ trì buổi làm việc với các Cơ quan báo chí thuộc Bộ  về thực hiện Quy hoạch báo chí. Thành phần tham dự gồm: Đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Văn phòng Bộ và Tổng biên tập các Báo: Văn hóa, Thể thao Việt Nam, Du lịch.

Sau khi nghe Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo Quy hoạch, sắp xếp các cơ quan báo in và tạp chí của Bộ đến năm 2020 theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 37/2006/CT-TTg ngày 29/11/2006 về việc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí (Thông báo kết luận số 41-TB/TW về một số biện pháp tăng cường quản lý báo chí của Bộ Chính trị); Công văn số 171/CBC và Hướng dẫn số 4318/BTTTT-HD về công tác Quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới báo chí in toàn quốc đến năm 2020; ý kiến trao đổi của các thành viên dự họp, Bộ trưởng kết luận:

1) Đề nghị các Cơ quan báo chí thuộc Bộ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy; định hướng hoạt động đúng tôn chỉ mục đích; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật; xây dựng và quản lý tốt mạng lưới cộng tác viên.  Tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm; phản ánh kịp thời các quan điểm lệch lạc, tiêu cực; chống diễn biến hòa bình.

2) Xây dựng chiến lược phát hành theo hệ thống đặt báo, tạp chí dài hạn cho các cơ quan, đơn vị; rà soát lại các ấn phẩm chuyên đề, tìm kiếm đối tác hợp tác kinh doanh.

3) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu hỗ trợ theo hình thức đặt hàng tuyên truyền các hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục thao và du lịch trên trang 2 Báo Thể thao hàng ngày của Báo Thể thao Việt Nam; đồng ý bảo trợ Thông tin cho Báo Thể thao Việt Nam-Trung tâm Dịch vụ Tổ chức sự kiện hợp tác với Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội thực hiện Kênh truyền hình Văn hóa, Thể thao và Du lịch-STTV để phát huy sức mạnh tuyên truyền quảng bá trong xã hội và tạo điều kiện liên kết liên doanh, phát triển thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

4) Bám sát và thực hiện nghiêm kế hoạch tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của Ngành; quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/01/2012- Hội nghị Trung ương 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) trong toàn Ngành; Tiếp tục thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền Kỷ niệm các Ngày lễ lớn của đất nước, các hoạt động của Ngành.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Lưu: VT, VP (THTT), KA (12b).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác