1961/QĐ-TTG

TT Nguyễn Tấn Dũng Theo THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -

Quyết định Số: 1961/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2012 về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ma-rốc về hợp tác du lịch

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị quyết Phiên họp Chính phủ ngày 13 tháng 9 năm 2012;

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại công văn số 236/TTr- BVHTTDL ngày 21 tháng 11 năm 2012,

 Điều 1. Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Ma-rốc về hợp tác du lịch.

Điều 2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện sau khi Hiệp định nêu trên có hiệu lực.

Điều 3. Bộ Ngoại giao làm thủ tục đối ngoại cho việc phê duyệt Hiệp định trên theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Các đồng chí thành viên Chính phủ;

 - Văn phòng Chủ tịch nước (để b/c);

- Các Bộ: Văn hóa, Thể mao và Du lịch, Ngoại giao, Tư pháp, Công an;

- VPCP: các PCN, Trợ lý TTCP;

- Các Vụ: TH, TKBT, PL, KGVX, K.TTH; -Lưu: VT, QHQT(3).53

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác