1963/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy" năm 2010.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ nhiệm vụ tuyên truyền phòng chống ma tuý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại công văn 533/VPTT (P4) ngày 05 tháng 5 năm 2010 của Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy về việc tổ chức Mít tinh hưởng ứng "Tháng hành động phòng, chống ma túy";

Xét đề nghị của Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội tổ chức mít tinh "Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2010 theo chỉ đạo của Ủy ban quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm như kế hoạch đã duyệt.

Điều 2. Kinh phí thực hiện trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp của tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Trưởng Ban chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, VPBCĐDS, GP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác