1965/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón nghệ sỹ đàn Guitar vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ,
 
QUYÊT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Tuổi trẻ chủ trì, phối hợp với Công ty Winds String Entertaiment Đài Loan (Trung Quốc) đón các nghệ sỹ đàn Guitar (gồm 06 nghệ sỹ) vào Việt Nam biểu diễn độc tấu và hòa tấu Guitar dòng fmgerstyle trong khuôn khổ “Liên hoan quốc tế trình diễn Guitar Finger” tại Nhà hát Tuổi trẻ.
Nhà hát Tuổi trẻ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan đón đoàn nghệ sỹ và tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật theo đúng nguyên tắc đối ngoại trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đài Loan (Trung Quốc).
Thời gian: ngày 17 tháng 7 năm 2015.
Điều 2. Về kinh phí: Công ty Winds String Entertaiment Đài Loan (Trung Quốc) chịu mọi chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, HTQT, VTV.6.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác