1973/QĐ-BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia Về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4816/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục văn bản, đề án trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Ban Bí thư, Bộ Chính trị năm 2010;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Soạn thảo xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng gồm các thành viên sau:

1. Ông Huỳnh Vinh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Trưởng ban.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phó trưởng ban Thường trực.

3. Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Phó trưởng ban.

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Vụ trưởng Vụ Báo chí- Xuất bản Ban Tuyên giáo Trung ương: Ủy viên.

5. Ông Đoàn Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Ủy viên.

6. Ông Nguyễn Bá Cần, Phó Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, Đồ chơi trẻ em Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ủy viên.

7. Ông Hoàng Vinh, Giáo sư, Tiến sỹ: Ủy viên.

8. Ông Đặng Văn Ức, Phó Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam: Ủy viên.

9. Bà Mai Thị Hương, Phó trưởng Phòng Xuất bản Cục Xuất bản Bộ Thông tin và Truyền thông: Ủy viên.

10. Ông Phạm Thế Khang, Phó Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam: Ủy viên.

Điều 2. Ban Soạn thảo có trách nhiệm xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian đã được phê duyệt.

Ban Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiều vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái

-Lưu: VT, TV, VTH.20+5

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác