1974/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn Bảo tàng huyện Long Châu, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 yà Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, và Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Bảo tàng Hồ Chí Minh đón đoàn Bảo tàng huyện Long Châu, Trung Quốc gồm 05 người sang Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016 - 2017, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ và những nghiên cứu mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Việt Nam và Trung Quốc.
Thời gian: từ ngày 12/6/2016 đến ngày 16/6/2016.
Điều 2. Kinh phí: Bảo tàng huyện Long Châu chịu chi phí khứ hồi trên hành trình quốc tế và bảo hiểm.
- Bảo tàng Hồ Chí Minh chi phí ăn, ở, đi lại, phiên dịch, lễ tân đón tiếp trong thời gian đoàn làm việc tại Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, HTQT, AVH.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác