1977/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 1977/BVHTTDL-DSVH ngày 29 tháng 5 năm 2013 Về việc Thẩm định Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo Thượng điện, thuộc di tích Đền Cờn, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công văn số 903/SVHTTDL-KHTC ngày 6 tháng 5 năm 2013 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị thỏa thuận Thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công Thượng điện, thuộc dự án tu bổ, tôn tạo di tích Đền Cờn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận, Thiết kế bản vẽ thi công tu bổ, tôn tạo di tích Đền Cờn, hạng mục Thượng điện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Không đắp rồng trên bờ dài và không chạm hổ phù trên vỉ ruồi. Điều chính thiết kế đuôi kim trên bờ bóc đúng với truyền thống.

- Chân tảng làm mới theo mẫu chân tảng hiện có trong nhà Ca Vũ.

- Tham khảo hình thức mắt cửa và ngưỡng cửa của tòa Trung điện Đền Cuông để thiết kế cho cửa đi của Thượng điện.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở tỉnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An bổ sung, hoàn chỉnh Thiết kế, sau đó triển khai các bước tiếp theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Lưu: VT, DSVH, TĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác