1979/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tố chức chương trình biếu diễn nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc của Dàn nhạc Dân tộc Gugak Chungnam, Hàn Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định sổ 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (thuộc Cục Nghệ thuật biếu diễn) phối hợp với Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam đón đoàn Dàn nhạc dân tộc Gugak Chungnam, Hàn Quốc (27 người) sang tham gia biếu diễn chương trình nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc “Âm thanh, Chuyển động và Nghệ thuật biểu diễn”.
Thời gian và địa điếm:
- 19h30 ngày 03/7/2014 tại Nhà hát Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh;
- 19h30 ngày 06/7/2014 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam chịu mọi chi phí liên quan đến tổ chức biểu diễn và đón đoàn;
- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu chi phí tiền thù lao làm việc ngoài giờ phục vụ biếu diễn cho cán bộ, nhân viên của Trung tâm.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biếu diễn, Giám đốc Trung tâm Tố chức biếu diễn nghệ thuật và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 
Nơi nhân:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, LNTN.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác