1979/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016).
Điều 2. Kinh phí tổ chức trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở năm 2016.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
-Bộ trường;
-TT Huỳnh Vĩnh Ái;
-Lưu: VT, VHCS, HT.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác