197/TB-VP

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại buổi làm việc với Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010

Ngày 14 tháng 6 năm 2010, tại Cục Nghệ thuật biểu diễn, Thứ trưởng    Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn về việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010. Sau khi nghe lãnh đạo Cục báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao và ý kiến của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục Nghệ thuật biểu diễn dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1. Cục Nghệ thuật biểu diễn đã có cố gắng thực hiện các nhiệm vụ được giao trong năm 2010, trong đó một số nhiệm vụ đã tổ chức đạt chất lượng tốt, đảm bảo đúng tiến độ. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ còn chậm, nhất là công tác xây dựng văn bản quản lý nhà nước.

2. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2010, yêu cầu lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn quan tâm chỉ đạo một số nhiệm vụ sau:

2.1. Về công tác tổ chức

- Có văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Cục;

- Kiện toàn bộ máy tổ chức các đơn vị trực thuộc Cục;

- Rà soát, bổ sung, kiện toàn và thực hiện nghiêm Quy chế tổ chức và hoạt động của Cục Nghệ thuật biểu diễn; hằng tuần, tháng tổ chức giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và có văn bản báo cáo lãnh đạo Bộ.

2.2. Về công tác quản lý nhà nước

- Khẩn trương hoàn thiện dự thảo “Nghị định về hoạt động Biểu diễn nghệ thuật”, “Thông tư liên tịch về quy định đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn” và các văn bản, đề án được giao, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm duyệt, thẩm định, cấp phép các chương trình nghệ thuật ca, múa, nhạc, sân khấu, thời trang, hoa hậu… theo quy định tại các văn bản pháp luật hiện hành. Chủ động và phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Cục; thường xuyên tổ chức các cuộc giao ban, hội ý trong lãnh đạo Cục để kịp thời thông tin và xử lý các công việc được giao.

- Thông qua các hoạt động chuyên môn và hoạt động phối hợp với các đơn vị thông tin, báo chí của Ngành tuyên truyền, phổ biến đường lối của Đảng, pháp luật và các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

2.3. Về thực hiện các nhiệm vụ trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội và một số nhiệm vụ trọng tâm

- Rà soát các nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2010 và trong Chương trình Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

- Khẩn trương hoàn thiện các đề án, kịch bản, tập trung lực lượng để thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hoạt động: Liên hoan Xiếc quốc tế, Liên hoan Múa rối quốc tế, Liên hoan sân khấu các vở diễn lịch sử, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chương trình nghệ thuật tại Mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội ngày 10/10/2010 và một số hoạt động được Bộ giao trong kế hoạch công tác năm 2010.

- Chủ động chuẩn bị các điều kiện và phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức các hoạt động sự nghiệp trong năm 2010 như: Liên hoan Sân khấu các vở diễn lịch sử, Liên hoan Tiếng hát đường 9 xanh, Liên hoan Nghệ thuật Tuồng truyền thống 2010 Bố trí thời gian tổ chức các hoạt động nghệ thuật phù hợp với điều kiện thực tế; sớm thông báo lịch trình tổ chức các hoạt động tới các đơn vị nghệ thuật để chuẩn bị và phối hợp thực hiện.

- Chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá 06 năm thực hiện “Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp” và tổ chức các Liên hoan, Hội thi, Hội diễn.

2.4. Về thực hiện Quy hoạch phát triển Nghệ thuật biểu diễn

- Rà soát, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 45/2008/QĐ-TTg ngày 28/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đến năm 2010.

- Xây dựng báo cáo và kế hoạch tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Quy hoạch; sớm có kế hoạch  cụ thể để phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Quy hoạch.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Cục NTBD (để thực hiện);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP (THTT), NHH.30         

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác