1980/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các hạng mục phụ trợ tại di tích đền, chùa Thôn Năm, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 140/UBND- VP6 ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đề nghị thỏa thuận chủ trương xây dựng các hạng mục phụ trợ (nhà khách, nhà bếp, nhà ở sư trụ trì) tại khu vực bảo vệ II của di tích đền, chùa Thôn Năm thuộc xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng các hạng mục phụ trợ (nhà khách, nhà bếp, nhà ở sư trụ trì) tại khu vực bảo vệ II của di tích đền, chùa Thôn Năm đế bảo tồn và phát huy giá trị của di tích bằng nguồn kinh phí xã hội hóa. Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật cần được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch thẩm định trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thỏa thuận chủ trương lập Báo cáo kinh té - kỹ thuật xây dựng các hạng mục phụ trợ (nhà khách, nhà bếp, nhà ở sư trụ trì) tại khu vực bảo vệ II của di tích đền, chùa Thôn Năm, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Ninh Bình;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác