1980/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc - 2014"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-BVHTTDL ngày 17 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Phê duyệt Để án tổ chức Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp giai đoạn 2013 - 2020;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và các đơn vị có liên quan tổ chức "Cuộc thi Tài năng trẻ diễn viên sân khấu Tuồng chuyên nghiệp toàn quốc - 2014" vào cuối tháng 7 năm 2014 tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn, gồm: tổ chức, giải thưởng, thù lao Hội đồng Giám khảo, đảm bảo âm thanh, ánh sáng và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD(2), Thg.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác