1981/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Phê duyêt Kich bản “ Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch:
Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-BVHTTDL ngày 06/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-BVHTTL ngày 20 tháng 6 năm 2014 của Bộ Văn hóạ, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Chương trình tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dụng và bảo vệ Tổ quốc”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Kịch bản “ Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” biểu diễn vào tối ngày 28 .tháng 6 năm 2014 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô. Sơn Tây, Hà Nội. 
Điều 2. Kinh phí tổ chức chi từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Cục Nghệ thuật biểu diễn.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
- Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (đế b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn
- Lưu: VT, NTBD, XT. 10
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác