1982/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Dàn nhạc giao hưởng Cộng hoà Séc vào biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP, ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Công ty tư vấn đầu tư và giải trí DanHan đón Dàn nhạc giao hưởng Cộng hoà Séc gồm 132 người vào Việt Nam biểu diễn hoà nhạc chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội

Thời gian : ngày 18 và 19 tháng 9 năm 2010

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí: .

- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chi tiền đón và tổ chức biểu diễn.

- Công ty tư vấn đầu tư và giải trí DanHan chi tiền vé máy bay đi, về, chi phí ăn, ở, đi lại, visa, thuê địa điểm tổ chức.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài Chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Lưu: VT, HTQT, HTM.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác