1983/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v Sơ kết 6 tháng đầu năm 2015

Kính gửi:
              - Các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ;
               - Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành.
 
Để chuẩn bị Sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2015, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch các tỉnh/thành:
I. BÁO CÁO SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015
1. Các Tổng cục, Cục, Thanh tra, Vụ trực thuộc Bộ
Tổ chức Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2015, lưu ý các yêu cầu sau:
- Phạm vi nội dung báo cáo là toàn diện các hoạt động quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp thuộc lĩnh vực chuyên ngành được giao quản lý, theo dõi, trên toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương (không phải là báo cáo về các hoạt động nội vụ của cơ quan, đơn vị). Báo cáo cần đánh giá ngắn gọn, tập trung làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế, bất cập; nêu rõ nguyên nhân, xác định các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2015;
- Chủ động rà soát, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2015 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn.
2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; sở Du lịch các tỉnh/thành
Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tình hình hoạt động văn hóa, gia đình thể thao và du lịch trên địa bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh/thành, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch theo quy định. Nêu rõ kiến nghị giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động Ngành ở địa phương; kết quả thực hiện những nội dung công việc đã được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo tỉnh thống nhất chỉ đạo.
II. THỜI HẠN GỬI BÁO CÁO
Báo cáo Sơ kết công tác VHTTDL 6 tháng đầu năm 2015 gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 15/6/2015 và gửi file báo cáo qua địa chỉ E-mail: duyentran 1208@gmail.com./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng:
-Lưu: VT, THTT, TTH .110.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác