1983/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thiết kế Logo cho Hội nghị ADB

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 53/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại công văn số 3457/NHNN-HTQT ngày 11 tháng 5 năm 2010 về việc Hội nghị thường niên ADB;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật. Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức thiết kế Logo cho Hội nghị Thường niên lần thứ 44 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức tại Hà Nội vào năm 2011;

Thời gian thực hiện: từ ngày 01/6 đến ngày 10/7/2010 Điều 2. Về kinh phí: Ngân hàng nhà nước Việt Nam đài thọ mọi chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c)

-Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (để phối hợp);

-Lưu: VT, HTQT, NBH.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác