1984/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 06 năm thực hiện Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp và tổ chức hoạt động Liên hoan, Hội thi, Hội diễn;

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4768/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm 2010 của Cục Nghệ thuật biểu diễn;

Xét đề nghị của Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Hội Nhạc sỹ, Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam và Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 06 năm thực hiện "Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp" và tổ chức hoạt động Liên hoan, Hội thi, Hội diễn. Thời gian tháng 7 năm 2010

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ trưởng Vụ Pháp Chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, các đơn vị có tên tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Lưu: VT, NTBD (1), MT (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác