1984/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Quyết định số 7468/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2010;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và Triển lãm xây dựng Đề án Quy hoạch phát triển ngành mỹ thuật đến năm 2020 trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện việc xây dựng nội dung Quy hoạch.

Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ kinh phí hoạt động của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, MTNTL, NL.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác