1984/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm ảnh “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch tổng thể số 46/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 2001/KH-BVHTTDL ngày 18/6/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kế hoạch tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”
Căn cứ Quyết định số 1949/QĐ-B VHTTDL ngày 20/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đổi tên thực hiện Chương trình tổ chức các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm phối hợp với Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức Triển lãm ảnh “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam” trong khuôn khổ các hoạt động “Đại gia đình các dân tộc Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” vào ngày 28, 29 tháng 6 năm 2014 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí tổ chức tổ chức Triển lãm ảnh “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”:
- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chịu trách nhiệm nội dung, chi kinh phí tổ chức dàn dựng, trưng bày tác phẩm từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014;
- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chịu trách nhiệm địa điểm, chi kinh phí thù lao trưng bày tác phẩm triển lãm;
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Hồ Anh Tuấn;
- Lưu: VT,NTBD, XT.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác