1986/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cổng, tường rào bảo vệ di tích khảo cố Mái đá làng Vành, tỉnh Hòa Bình

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 330/TTr- SVHTTDL ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đề nghị thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cổng, tường rào bảo vệ di tích khảo cô Mái đá làng Vành, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng cổng, tường rào bảo vệ di tích khảo cố Mái đá làng Vành.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Căn cứ pháp lý của Báo cáo cần bổ sung Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ và Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ Văn hóa., Thể thao và Du lịch.
- Không gắn bia đá có nội dung giới thiệu lịch sử. hình thành di tích trên cổng di tích.
- Trong quá trình đào móng xây dựng cống và tường rào, nếu phát hiện các vấn đề về khảo cố, cần kịp thời có biện pháp bảo vệ và báo cáo cơ quan quản lý văn hóa có thấm quyền.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình biết và triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Lưu: VT, DSVH, NAD.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác