1987/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Nhà ông Nguyễn Sỹ Huyến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 3779/TTr.UBND ngày 04/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Nhà ông Nguyễn Sỹ Huyến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (kèm theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng bảo vệ di tích, Biên bản họp điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Nhà ông Nguyễn Sỹ Huyến, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, cụ thể:
Diện tích khoanh vùng bảo vệ điều chỉnh: 875,lm, (trong đó khu vực I có diện tích 139,5m2; khu vực II có diện tích 735,6m2. Các mốc giới được thể hiện và trình bày chi tiết trong Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức ngay việc cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL Nghệ An;
- Lưu: VT, DSVH,NĐD.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác