198/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Hội Báo Xuân năm 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 417/CV-HBX2015 ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Hội Nhà báo Việt Nam;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, chỉ đạo thực hiện các chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ Hội Báo Xuân năm 2015 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, đường Giảng Võ Hà Nội từ ngày 06 đến ngày 09 tháng 02 năm 2015, gồm:
1. Nhà hát Ca, Múa, Nhạc Việt Nam.
2. Nhà hát Tuổi trẻ.
3. Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
4. Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam.
5. Trường Trung cấp Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam.
6. Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc.
Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 của Cục Nghệ thuật biểu diễn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt, gồm: Bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn và các chi phí có liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Trưởng Ban Tổ chức Hội Báo Xuân năm 2015, Thủ trưởng các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác