198/TB-BVHTTDL

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG- Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ tại buổi làm việc với Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc hoa" và Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc phục" Việt Nam

Ngày 11 tháng 01 năm 2011, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Chủ tịch Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc hoa" và Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc phục" Việt Nam đã chủ  trì buổi làm việc với các thành viên Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc hoa" và Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc phục" Việt Nam (vắng các thành viên: ông Đỗ Kim Cương, Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Phạm Sanh Châu, Vụ trưởng Vụ Văn hoá UNESCO Bộ Ngoại giao, ông Phạm Văn Mạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ông Lương Xuân Đoàn, Phó Vụ trưởng Vụ Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương).

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

I. Ý KIẾN CHUNG

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoan nghênh và đánh giá cao sự tham gia, góp ý rất tâm huyết và thiết thực của các Nhà khoa học, Nhà nghiên cứu, chuyên gia, Nhà thiết kế và các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc tổ chức tuyển chọn, lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục", "Quốc hoa" Việt Nam.

- Tổ chức tuyển chọn, lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục", "Quốc hoa" Việt Nam là việc làm có nhiều ý nghĩa nhằm sớm hoàn thiện các Đề án về "Quốc phục", "Quốc hoa" Việt Nam, góp phần nâng cao lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, tôn vinh bản sắc văn hoá, quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Việc tuyển chọn "Quốc phục", "Quốc hoa" phải đảm bảo hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, gắn với việc tôn vinh văn hóa truyền thống, phục vụ các hoạt động lễ tân, ngoại giao và phát triển du lịch.

- Các đơn vị chức năng có liên quan thuộc Bộ khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ trưởng phê duyệt.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CỤ THỀ

1. Về Quốc hoa:

1. 1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Báo cáo tình hình xây dựng đề án "Quốc hoa" đã triển khai; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các thành viên Hội đồng tư vấn hoàn thiện Đề án "Tuyển chọn Quốc hoa" và kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, triển lãm và lấy ý kiến nhân dân về "Quốc hoa’’ Việt Nam.

1. 2. Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ  trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm, lấy ý kiến nhân dân về "Quốc hoa" theo kế hoạch đã được duyệt .

2. Về Quốc phục:

2.1. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm:

- Đề xuất việc bổ sung Hội đồng tư vấn tuyển chọn "Quốc phục" Việt Nam .

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, các thành viên Hội đồng tư vấn xây dựng Đề án "Tuyển chọn Quốc phục Việt Nam". Trong đó cần:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với lộ trình hợp lý để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

+ Tổ chức xin ý kiến các cơ quan chức năng và các tầng lớp nhân dân để tuyển chọn "quốc phục’’ trên cơ sở trang phục truyền thống (nữ áo dài; nam áo the, khăn đóng, khăn xếp…) để có cơ sở tổ chức hội thảo, thi thiết kế.

+ Trên cơ sở loại trang phục truyền thống được tuyển chọn, xác định các tiêu chí cụ thể (về chất liệu, màu sắc và hoa văn), đảm bảo trang nhã, phù hợp với nhiều đối tượng, hoàn cảnh, khí hậu và phù hợp truyền thống văn hóa của dân tộc.

2.2. Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động triển lãm, lấy ý kiến nhân dân về "Quốc phục" đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phàn hoàn thiện các Đề án về "Quốc phục" Việt Nam,

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Bộ (để b/c):

- Các thành viên 02 Hội đồng tuyển chọn;

- Các Cục Vụ liên quan thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP (TKTT) 1 . NHH. 50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác