1991/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Chùa Dơi (Chùa Mahatup), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 481/CTUBND-HC ngày 28/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đề nghị điều chỉnh khoanh vùng bảo vệ di tích Chùa Dơi (Chùa Mahatup), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (kèm theọ Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với việc điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Chùa Dơi (Chùa Mahatup), phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: Diện tích khoanh vùng bảo vệ điều chỉnh: 55887,6m2, (trong đó khu vực I có diện tích 33704,3m2; khu vực II có diện tích 22183,3m2. Các mốc giới được thể hiện và trình bày chi tiết trong Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích).
Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tổ chức ngay việc cắm mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Sóc Trăng;
- Lưu: VT, DSVH, NĐD.10.
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác