1991/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 1991/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 5 năm 2013/5: Ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Kế hoạch xây dựng Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”;

Điều 2. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch. Kinh phí triển khai Kế hoạch bố trí từ nguồn sự nghiệp gia đình, Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, HTQT (1), NXĐ.5.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác