1992/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn II), tỉnh Thanh Hóa

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Phúc đáp Công văn số 3362/UBND-VX ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận chủ trương lập dự án và hỗ trợ kinh phí đầu tư để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn II) thuộc xã Hà Long, huyện Hà Trung. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn II) để bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Về kinh phí: Thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã, đang đầu tư cho tỉnh Thanh Hóa tu bổ, tôn tạo nhiều di tích, như: đền thờ Trần Khát Chân, Nghè Vẹt, đền thờ Nguyễn Nghi... Vì vậy, đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn họp pháp khác đế thực hiện.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương lập dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lăng miếu Triệu Tường (giai đoạn II) đế Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa biết, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Vụ Kế hoạch, Tài chính;
- Sơ VHTTDL tnh Thanh Hóa;
- Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác