1993/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
Phúc đáp Công văn số 4118/VPCP-KGVX ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho biết ý kiến về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (kèm theo Công văn số 1113/UBND-XV ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bằc Ninh), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Về chủ trương: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về chủ trương lập Quy hoạch tống thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp để bảo tồn và phát huy giá trị.
2. Về hồ sơ: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chuyên môn bám sát các quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bố, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.
Trên đây là ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp để Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Ủy ban nhân dân tnh Bắc Ninh;
- Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.11.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác