1993/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tham gia Triển lãm "2.500 năm giao lưu Á- Âu''

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Luật Di sản văn hoá được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hoá được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của các Bảo tàng, ban hành theo Quyết định số 132/1998/QĐ- BVHTT ngày 06 tháng 2 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá-Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hoá và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế và Cục Di sản văn hoá phối hợp với Viện Mỹ thuật Bỉ (BOZAR), Trung tâm Mỹ thuật Bỉ (CFA) đưa 36 hiện vật (có danh sách kèm theo) trưng bầy tại "Triển lãm 2.500 năm giao lưu Á- Âu'', bên lề Hội nghị cấp cao ASEM 8 tại Bỉ, thời gian từ 25/6 - 10/10/2010.

Điều 2. Bảo tàng Lịch sử Việt Nam chuẩn bị hiện vật, phối hợp với Viện Mỹ thuật Bỉ (BOZAR). Trung tâm Mỹ thuật Bỉ (CFA) thực hiện trưng bày theo nội dung đã thoả thuận, chịu trách nhiệm về nội dung giới thiệu từng hiện vật và toàn bộ trưng bày.

Điều 3. Bảo tàng lịch sử Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục trong quá trình đóng gói, vận chuyển hiện vật và làm thủ tục tạm xuất, tái nhập các hiện vật theo quy định của pháp luật và yêu cầu về chuyên môn.

Điều 4. Về kinh phí: Kinh phí chuẩn bị trong nước lấy từ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2010 của Bảo làng lịch sử Việt Nam. Kinh phí cử đoàn đưa hiện vật đi trưng bầy lấy từ ngân sách đoàn ra năm 2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch do Cục Hợp tác quốc tế quản lý.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Di sản văn hoá, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh(để b/c)

-Bộ Ngoại giao;

-A25 -Bộ Công an;

-Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);

 -Lưu: VT,  HTQT, TQA (25).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác