1993/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Triển lãm tư liệu; Gian trưng bày sách và tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 1862/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015);
Căn cứ Kế hoạch số 4081/KH-BVHTTDL ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915-01/7/2015);
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Thư viện quốc gia Việt Nam thực hiện:
1. Triển lãm tư liệu với chủ đề: “Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và sự nghiệp đổi mới đất nước” tại Thư viện quốc gia Việt Nam, số 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ ngày 22 đến 27 tháng 6 năm 2015;
2. Gian trưng bày sách và tư liệu về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, từ ngày 29 đến 30 tháng 6 năm 2015, phục vụ lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (01/7/1915- 01/7/2015).
Điều 2. Kinh phí thực hiện được chi từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2015 do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp bổ sung cho Thư viện quốc gia Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Giám đốc Thư viện quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để bc);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VP (THTT), HQ.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác