1994/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Quy hoạch tống mặt bằng xây dựng ngoại thất tượng đài Ti - tốp tại Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ban quản lý Vịnh Hạ Long
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 337/BQLVHL- DA ngày 27/5/2014 của Ban quản lý Vịnh Hạ Long đề nghị thỏa thuận Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng ngoại thất tượng đài Ti - tốp trên đảo Ti - tốp, Vịnh Hạ Long (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Cơ bản thống nhất với nội dung Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng ngoại thất tượng đài Ti - tốp tại khu vực bến đón khách phía Đông đảo Ti -tốp, bao gồm: Hạ giải một số công trình hiện trạng; nâng nền đế lát bằng đá tự nhiên; xây dựng tượng đài Ti - tốp (tượng bán thân), nhà điều hành - soát vé và hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên, Ban quản lý Vịnh Hạ Long cần lưu ý một số vấn đề sau:
- Thực hiện việc xây dựng tượng đài Ti - tốp theo quy định tại Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
- Lập hồ sơ thiết kế chi tiết sân vườn, cải tạo chỉnh trang khu vực kè và bến đón khách, trình cơ quan có tham quyền xem xét, thấm định đế đảm bảo việc xây dựng tượng đài và các hạng mục phụ trợ khác góp phần tôn tạo cảnh quan khu vực.
Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch có ý kiến đế Ban quản lý Vịnh Hạ Long biết, triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.
                                                                                                                                  
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH,NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác