1995/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Tổ chức tiếp và làm việc với Đoàn Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bố nhiệm năm 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết đinh số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Công văn số 1724/BNG-TCCB ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Bộ Ngoại giao;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế tổ chức buổi tiếp và làm việc của Lãnh đạo Bộ với Đoàn Trưởng Cơ quan Đại diện Việt Nam tại nước ngoài mới được bổ nhiệm năm 2016.
Thời gian : 14h30 ngày 20/6/2016.
Địa điếm: Tại Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch.
Số lượng tham dự: Khoảng 45 người.
Điều 2. Kinh phí: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cấp toàn bộ kinh phí tố chức hoạt động từ kinh phí đối ngoại của Cục Hợp tác quốc tế, bao gồm: chi phí lễ tân; chi phí tặng phấm và các chi phí liên quan.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, HTQT, NBT.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác