1996/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2310/UBND- VX5 ngày 10/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị thẩm định, thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì (kèm theo hồ sơ). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Thái, bao gồm các hạng mục: Tu bổ tòa Đại đình, Nghi môn; tôn tạo Tả vu, Hữu vu, sân đình; xây dựng tường rào và hạ tầng kỹ thuật. Để triển khai các bước tiếp theo của Dự án đáp ứng nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo các cơ quan liên quan lưu ý, một số vấn đề sau:
- Không đắp giả sơn sau lưng đình và không thay đối chiều rộng bậc của lối lên sân đình.
- Về phương án tu bố đình:
+ Tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng tòa Đại đình, đề xuất bổ sung các giải pháp tu bổ phù hợp (nối chân cột, ốp mang xà, kẻ...) và thể hiện rõ trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công.
+ Cần bảo quản bộ cửa bức bàn hiện có ở gian giữa Đại đình đế làm căn cứ thiết kế phục hồi cửa các gian bên. Không phục hồi cửa thượng song hạ bản.
+ Phục hồi vách gỗ tại vị trí hàng cột trục B2-B3, B6-B7 và chỉ làm cửa sổ chữ Thọ S2. Tận dụng tối đa các chân tảng cũ còn khả năng sử dụng.
- Không sử dụng đèn Neon chiếu sáng nội thất đình và nhà tả vu, Hữu vu.
- Hồ sơ cần chỉnh sửa các chi tiết sau: chi tiết bản vẽ Nghi môn cần đúng với hiện trạng để đảm bảo việc đề xuất giải pháp tu bố mang tính khả thi; chi tiết tường rào cần đơn giản, theo hình thức truyền thống và đảm bảo đủ điều kiện thi công; nhà bao che phục vụ thi công tu bố Đại đình cần rộng hơn đế không ảnh hưởng đến các đao mái; bổ sung, làm rõ thiết kế hạ tầng kỹ thuật và việc trồng thêm cây xanh trong khuôn viên (chủng loại, số lượng cây).
- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối họp với Chủ đầu tư báo cáo, xin ý kiến nhân dân để tạo sự đồng thuận trước khi phê duyệt Dự án.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Thái theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ tởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL tỉnh Phú Th;
-Lưu: VT, DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác