1997/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận hồ sơ Dự án khảo sát, thăm dò và khai quật khảo cố học khu vực xây dựng Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 
Phúc đáp Công văn số 774/SVHTT-DSVH ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để nghị thỏa thuận Dự án khảo sát, thăm dò và khai quật khảo cổ tại khu vực xây dựng Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (kèm hồ sơ Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến:
1. Cơ bản thống nhất với nội dung Dự án khảo sát, thăm dò và khai quật di dời di tích, di vật tại khu vực xây dựng Tố hợp hóa dầu Long Sơn, với tổng diện tích là: 400ha, gồm: thăm dò 300m2; khai quật Giồng Ông Tượng 5.000m2; khảo sát, thu thập hiện vật tại khu vực Bãi Cá Sóng: 10.000m2 để thu thập di tích, di vật phục vụ công tác nghiên cứu về môi trường tự nhiên cũng như hoạt động sống của cư dân trên đảo Long Sơn và giải phóng mặt bằng trước khi xây dựng Tổ hợp hóa dầu.
1. Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch đề nghị chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung sau:
- Không sử dụng cụm từ thảm sát mà cần chỉnh sửa là thăm dò theo đúng quy định;
- Bổ sung đánh giá hiện trạng, tài liệu lịch sử, ảnh hiện trạng các địa điếm dự kiến khảo sát, thăm dò và khai quật; Phương án bao che, bảo vệ hiện trường và di tích, di vật phát hiện được trong quá trình thăm dò, khai quật, nếu không có biện pháp bảo vệ sẽ làm ánh hưởng đến di tích, di vật; Đơn vị tham gia giám sát và tư vấn của các nhà khoa học trong quá trình thực hiện Dự án; Cơ quan lưu giữ hiện vật thu được trong quá trình khảo sát, thăm dò và khai quật.
Trong quá trình tiến hảnh thăm dò, khai quật khảo cố, Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải làm đầy đủ hồ sơ xin phép thăm dò, khai quật theo quy định của pháp luật hiện hành và tuân thủ đúng các bước theo quy định của Quy chế thăm dò, khai quật khảo cố đã được Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành tại Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008.
Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với đơn vị xây dựng hồ sơ chỉnh sửa, bổ sung Dự án, sau đó trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt và triển khai theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng;
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Bảo tàng Lịch sử quốc gia;
-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác