1997/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 1391 /KH-BVHTTDL ngày 25/4/2016 về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch, kịch bản và tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2016:
- Thời gian: dự kiến 20h00, ngày 25 hoặc 26 tháng 6 năm 2016.
- Địa điểm: dự kiến tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Điều 2. Giao Công ty cổ phàn Văn hóa Phương Đông là đơn vị đồng hành, tổ chức sự kiện, vận động xã hội hóa đảm bảo việc tố chức thành công cho Chương trình Lễ kỷ niệm và cầu truyền hình “Gia đình yêu thương” truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.
Điều 3: Kinh phí tổ chức từ nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình cấp qua Văn phòng Bộ năm 2016 và vận động xã hội hóa.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Cty CP VH Phương Đông (để thực hiện);
- Lưu: VT, GĐ. LĐA (20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác