19/BVHTTDL-GĐ

TLBT, KTVTVGĐ, Phó VT, Trần Ánh Tuyết Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc nghiệm thu hoạt động pano tuyên truyền và Gia đình và PCBLGĐ tại các địa phương

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Thực hiện Quyết định số 15/2/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 5 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện các hoạt động năm 2011 thuộc “Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020’’ Quyết định số 3961/QĐ- BVHTTDL ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ xây dựng pano tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam - Năm 2011;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ- chức nghiệm thu pano tuyên truyền về Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại 07 địa phương được chọn thực hiện thí điểm xây dựng pano tuyên truyền về Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2011.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trung ương được chọn thực hiện thí điểm năm 2011 tạo điều kiện, phân công cán bộ, bố trí thời gian và phương tiện để việc nghiệm thu đảm bảo chất lượng và tiến độ./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ.NTH.12.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác