20 /BVHTTDL-GĐ

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 20 /BVHTTDL-GĐ ngày 04 tháng 01 năm 2013 Về việc hướng dẫn thực hiện công tác gia đình năm 2013

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

             các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”;

Căn cứ Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình;

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình năm 2013 như sau:

I. CHỦ ĐỀ NĂM 2013

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, hạnh phúc.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tham mưu, xây dựng, ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Quyết định số 629/QĐ-TTg), Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2012 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09 tháng 5 năm 2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 21 tháng 02 năm 2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về “xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (gọi tắt là Nghị quyết số 81/NQ-CP), Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình (gọi tắt là Nghị định số 02/2013/NĐ-CP).

2. Tổ chức tốt các hoạt động thực hiện nhiệm vụ đột phá "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của việc nhân rộng mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở địa bàn thôn/ấp tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc".

3. Đẩy mạnh các hoạt động thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình; các hoạt động chuẩn bị cho Hội nghị biểu dương, khen thưởng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình toàn quốc dự kiến tổ chức trong quý III năm 2013.

4. Tập trung nội dung truyền thông theo chủ đề chính: xây dựng gia đình gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông, đảm bảo sâu, rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, phong phú về đối tượng và hướng ưu tiên truyền thông cho nhóm nam giới tham gia xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức các chiến dịch truyền thông trọng điểm, tập trung vào dịp kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động năm 2013 thuộc "Đề án Tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam, giai đoạn 2010-2020".

6. Tiếp tục tổ chức thực hiện các chương trình phối hợp về công tác gia đình đã ký kết với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; Công đoàn Viên chức Việt Nam; đẩy mạnh hoạt động phối hợp Bộ, ngành trong xây dựng văn bản chính sách về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

7. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn cho cán bộ cấp tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã).

8. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác thu thập dữ liệu, tổng hợp báo cáo số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

9. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát chuyên ngành, liên ngành về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Gia đình:

a) Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, phối hợp các Ban, Bộ, Ngành trung ương thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình, các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình năm 2013.

b) Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác gia đình tại địa phương.
c) Phối hợp với các đơn vị liên quan lồng ghép thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực gia đình.
d) Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác gia đình báo cáo Lãnh đạo Bộ.

e) Tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động trọng tâm năm 2013:

- Chủ động tham mưu và triển khai thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TTg, Nghị quyết số 81/NQ-CP, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP và các đề án sau khi được phê duyệt.

- Hoàn thiện, trình Bộ trưởng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020 theo đúng thời gian quy định.

- Tổ chức Hội nghị toàn quốc biểu dương, khen thưởng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình.
- Thực hiện nhiệm vụ đột phá: "Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của việc nhân rộng mô hình can thiệp làm giảm tình trạng bạo lực gia đình ở địa bàn thôn/ấp tổ dân phố trên phạm vi toàn quốc".

- Hướng dẫn, tổ chức thực hiện "Đề án tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2020" năm 2013.

- Xây dựng tài liệu và tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình cấp trung ương và cấp tỉnh; kỹ năng truyền thông về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình cho phóng viên báo, đài trung ương; kỹ năng truyền thông, tư vấn cho đội ngũ báo cáo viên, giảng viên nguồn cấp trung ương và cấp tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam (28/6), ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11).

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về gia đình, phòng chống bạo lực gia đình.
- Thực hiện theo kế hoạch các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới trong gia đình và bình đẳng giới của ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

- Rà soát, đánh giá các loại hình dịch vụ công thuộc lĩnh vực gia đình.

- Triển khai hoạt động xây dựng, phát triển hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em trong gia đình nhằm tăng cường năng lực bảo vệ trẻ em cho các thành viên trong gia đình.

- Thực hiện kế hoạch phối hợp công tác năm 2013 thuộc Chương trình phối hợp với Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội người cao tuổi Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Tiếp tục các hoạt động nhằm giảm tiêu cực trong hôn nhân của phụ nữ Việt Nam với người nước ngoài.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế, hoạt động Dự án VNM8P05 thuộc Chương trình hợp tác giữa Chính phủ và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) giai đoạn 2012-2016 về "Xây dựng ứng phó quốc gia đối với bạo lực gia đình”.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố:

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, các quy định hiện hành, đặc điểm của địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm được xác định tại Hướng dẫn này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả các nội dung công tác gia đình của địa phương.
b) Tổng hợp, đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác gia đình thuộc phạm vi trách nhiệm và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo Tỉnh, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Kế hoạch công tác gia đình năm 2013 của địa phương về Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 25 tháng 01 năm 2013./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh,TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, GĐ, HN (150).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác