20 /CT- BVHTTDL

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CHỈ THỊ Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quảng cáo

Hoạt động quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian qua phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu thúc đẩy quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, kích thích sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo hiện nay phần nào chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, tại hầu hết các địa phương hoạt động quảng cáo còn hết sức lộn xộn, tồn tại nhiều trường hợp quảng cáo không có giấy phép, nội dung và hình thức quảng cáo không phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hoá Việt Nam, hoạt động quảng cáo rao vặt tràn lan gây mất trật tự và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân của tình trạng vi phạm trong hoạt động quảng cáo chủ yếu là do sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về quảng cáo của nhiều tổ chức, cá nhân còn hạn chế và chưa nghiêm túc, công tác quản lý nhà nước chưa phát huy hiệu quả, thiếu sự phối hợp của các ngành, các cấp địa phương. Bên cạnh đó, công tác xây dựng quy hoạch quảng cáo tại các địa phương còn chậm hoạc chất lượng không cao, chưa đáp ứng yêu cầu của việc lập lại ổn định và trật tự đối với hoạt động quảng cáo.

Nhằm khắc phục những hạn chế và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:

1.1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo trên các phương tiện bảng, biển, pa-nô trên địa bàn. Các hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình thanh tra, kiểm tra phải cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

1.2. Chấn chỉnh hoạt động lắp đặt biển hiệu của các doanh nghiệp, cơ quan, cửa hàng, đại lý theo quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

1.3. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt: tích cực tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn xã, phường, thị trấn; huy động các lực lượng đoàn thể và các gia đình trong việc quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt; xây dựng các khu vực dành cho quảng cáo rao vặt; xử lý kiên quyết các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

1.4. Đề xuất với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Cấp kinh phí xây dựng và triển khai quy hoạch quảng cáo;

b) Bổ sung nhân lực, cơ sở vật chất cho bộ phận cấp phép và lực lượng thanh tra;

c) Chỉ đạo các Sở có liên quan như Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp quản lý hiệu quả hoạt động quảng cáo trên địa bàn.

1.5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo.

1.6. Báo cáo định kỳ hàng quý về tình hình thực hiện các biện pháp quản lý đối với hoạt động quảng cáo cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Cục Văn hoá cơ sở:

2.1. Thực hiện kế hoạch kiểm tra việc cấp phép thực hiện quảng cáo của các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.2. Tích cực đôn đốc, hướng dẫn các địa phương hoàn thành việc xây dựng và triển khai thực hiện quy hoạch quảng cáo.

2.3. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo.

2.4. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này và báo cáo Bộ trưởng.

3. Thanh tra Bộ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo. Phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở trong công tác kiểm tra việc cấp phép thực hiện quảng cáo.

4. Vụ Pháp chế phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động quảng cáo./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Sở VHTTDL;

- Lưu: VT, VHCS, TT.100.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác