2001/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2001/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2013 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, thể thao,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định cấp Bộ nghiệm thu Đề án Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể thao quốc gia đến năm 2020 gồm 13 thành viên.

Điều 2. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định, nghiệm thu và báo cáo Bộ trưởng về kết quả để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 6 năm 2013. Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức thẩm định, nghiệm thu trích từ nguồn kinh phí được cấp để xây dựng Đề án Quy hoạch này.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục, thể thao, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và các thành viên Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCTDTT (2), TH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác