2001/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Ban Giám khảo Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 673/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch công tác gia đình năm 2016.
Căn cứ Kế hoạch số 1125/KH-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Hội thi Câu lạc bộ ý Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc”;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Giám khảo và Thư ký Ban Giám khảo Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về “Gia đình hạnh phúc” gồm các thành viên có tên trong Danh sách kèm theo.
Điều 2. Ban Giám khảo và Thư ký Ban Giám khảo Hội thi có trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, GĐ. KC.50.
 
 
DANH SÁCH
Ban Giám khảo và Thư ký Ban Giám khảo Hội thi Câu lạc bộ Gia đình chủ đề về
“Gia đình hạnh phúc”

(Ban hành theo Quyết định số 2001/QĐ-B VHTTDL ngày 7 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
 
1. Ban Giám khảo
- Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng, Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng, Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban;
3. Ông Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
4. Ông Phạm Đỗ Kỷ, Phó Trưởng phòng, Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Trưởng ban, Ban Gia đình và Xã hội, Trung.
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Thành viên;
6. Bà Hoàng Thị Lan, Chuyên viên, Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, thao và Du lịch - Thành viên.
2. Thư ký Ban Giám khảo
1. Bà Nguyễn Thu Trang, Chuyên viên chính, Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch;
2. Bà Bùi Bích Hà, Chuyên viên, Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác