2002/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thẩm định điều chỉnh Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 334/SVHTTDL- NVVH ngày 16/4/2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đề nghị thẩm định điều chỉnh Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xương Giang, tỉnh Bắc Giang (kèm theo hồ sơ đã chỉnh sửa, hoàn thiện theo Thông báo số 117/TB-DSVH ngày 09/4/2015 của Cục Di sản văn hóa). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận điều chỉnh Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xương Giang, bao gồm các hạng mục: Xây dựng Đền thờ anh hùng nghĩa sĩ Xương Giang, Nghi môn, bình phong, Tả vu, Hữu vu, lầu chuông, lầu trống, am hóa sớ, nhà thủ từ - vệ sinh; tôn tạo sân vườn, hồ nước và hạ tầng kỹ thuật. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Đối với việc bài trí nội thất, đồ thờ: Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang cần hướng dẫn Chủ đầu tư tổ chức họp xin ý kiến các nhà khoa học để hoàn thiện nội dung thờ tự ở trong đền (nhân vật được thờ, vị trí bàn thờ, bài trí các ban thờ,...) để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, quyết định.
- Hồ sơ cần chỉnh sửa một số chi tiết sau: Tăng bề ngang của chi tiết Phượng trên trụ Nghi môn; điều chỉnh đồ án chữ Thọ ở mặt sau bình phong (chỉ làm 04 con Dơi chầu chữ Thọ) và không làm hoa sen trên đỉnh trụ; không trồng cọ cảnh trong khu vực đền thờ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang biết, chỉ đạo cơ quan liên quan triển khai các bước tiếp theo của việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến thắng Xương Giang theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, NMK.07.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác