2002/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc giao triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng mô hình "Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)" năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

 

VỀ VIỆC GIAO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG MÔ HÌNH "CỦNG CỐ GIA ĐÌNH VĂN HÓA GIAI ĐOẠN ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC (2008-2010)" NĂM 2009

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH;

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/ NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ theo Kế hoạch số 1794/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2008  của Bộ Vi hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động "Xây dựng mô hình củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)";

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Giao Vụ Gia đình

1. Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh (Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Tinh, Quảng Ngài, KonTum, Long An, Bình Dương) và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiên mô hình "Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (2008-2010)" năm 2009 (theo Kế hoạch số 1794/KH-BVHTTDL ngày 19/5/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

2. Tập huấn việc xây dựng mô hình cho cán bộ chỉ đạo mô hình các cấp trung ương, tỉnh và huyện.

3 . Hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các địa phương.

Điều 2. Giao 8 tỉnh (có tên tại Điều 1) thực hiện các hoạt động triển khai mô hình với nguồn ngân sách hỗ trợ từ trung ương gồm:

1. Tổ chức các hoạt động truyền thông vận động Củng cố gia đình văn hóa giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của mô hình do cấp tỉnh thực hiện.

3. Hỗ trợ các huyện thuộc địa bàn triển khai mô hình thí điểm tổ chức các hội nghị điều phối, hoạt động kiểm tra, giám sát mô hình.

4. Hỗ trợ các xã thuộc địa bàn triển khai mô hình thí điểm tổ chức các buổi sinh hoạt cấp xã, các hội nghị do xã tổ chức.

5. Hỗ trợ các thôn thuộc địa bàn triển khai mô hình thí điểm tổ chức các buổi sinh hoạt thôn.

Điều 3. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp gia đình năm 2009.

Điều 4: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị có liên quan huy động các nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động đã được xác định tại Kế hoạch số 1794/KH-B TTDL ngày 19/5/2008  của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 tỉnh có tên tại Điều 1 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác