2002/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2002/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2013 Về việc sơ kết 05 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn và tổ chức việc sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trong phạm vi toàn quốc. Thời gian thực hiện: trong quý IV năm 2013.

Điều 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn kinh phí chi cho sự nghiệp gia đình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-TT Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, GĐ, KQ (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác