2003/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 2176/TTr-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị thỏa thuận Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh (kèm theo Hồ sơ quy hoạch), về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh là Di tích Quốc gia đặc biệt và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích tại Quyết định số 322/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2013.
Căn cứ Điều 6, Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi là Nghị định số 70/2012/NĐ-CP), đối với các di tích xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia chỉ thực hiện Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (gọi chung là quy hoạch tổng thể di tích) và có thể lập dự án thành phần sau khi quy hoạch tổng thể được phê duyệt mà không phải qua bước quy hoạch chi tiết. Do đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các cơ quan liên quan triển khai các dự án thành phần thuộc nội dung Quy hoạch tổng thể di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan khác.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai bước tiếp theo của Quy hoạch tổng thể di tích nêu trên theo quy định./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác