2003/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 2003/QĐ-BVHTTDL ngày 28 tháng 5 năm 2013 Về việc tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của  Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ theo Kế hoạch số 1928/BVHTTDL-KH ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về “Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2013 và Năm Gia đình Việt Nam – 2013”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Vụ Gia đình, Cục Văn hóa cơ sở và các đơn vị có liên quan thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức “Ngày hội Gia đình Việt Nam năm 2013”.

Thời gian: Từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 năm 2013.

Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (Số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).
Nội dung: Kế hoạch kèm theo.

Điều 2. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2013 của Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam.
- Nguồn kinh phí của các đơn vị tham gia.

- Kinh phí vận động tài trợ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam và các đơn vị có liên quan có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, GĐ, TLVHNT, LĐA

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác